سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
حوزه مجازی مهندس طلبه
هنگام فتنه چون شتر دو ساله باش نه پشتى تا سوارش شوند و نه پستانى تا شیرش دوشند چنان زى که در تو طمع نبندند . [نهج البلاغه]